داوری مجلات

1- داور مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل(ISC) - شاپا: 3459-1735

   
2- داور مجله علمی-پژوهشی مدلسازی در مهندسی(ISC) - شاپا: 4854-2008

 

3- داور فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات پژوهشی راهور

 
4- داور مجله زیر ساخت های حمل و نقل - دانشگاه سمنان

 

5- داور فصلنامه علمی ترویجی راهور

به روز رسانی شده در پنج شنبه, 29 مرداد 1394 09:12

بازگشت به بالا