ليست مجلات ISI داراي ضريب تاثير

برای دانلود لیست مجلات ISI دارای اعتبار  (2019-JCR)، به همراه ضریب تاثیر، لطفا کلیک کنید. (Journal Metrics-2019)

فایل مذکور به فرمت Excel بوده و جستجو در آن بسیار ساده میباشد.

به روز رسانی شده در سه شنبه, 25 آذر 1399 11:52