سوابق داوری رساله دکترا

– داوری رساله دکتری

  1. داور خارجی دفاع از موضوع رساله دکتری در رشته مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری با عنوان: “تعیین ظرفیت میدان­ها در تقاطعات همسطح شهری”، آقای مهندس مهدی خیرخواه، استاد راهنما: جناب آقای دکتر منصور خاکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1394.
  2. داور خارجي دفاع از موضوع رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: “تحليل عملكرد ايمني جاده­اي و ارائه مدل ماكروسكوپيك”، خانم مهندس الهه قاسمي صالح آبادي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمود رضا كي منش، دانشگاه پيام نور، مركز تهران شمال، تهران، 1395.
  3. داور خارجي پيش دفاع و دفاع نهايي رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي و تحليل شيارشدگي مخلوط هاي آسفالتي با استفاده از پردازش تصوير آرايش مصالح سنگي”، آقاي مهندس علي نصرالله تبار آهنگر، اساتيد راهنما: جناب آقاي دكتر زياري و جناب آقاي دكتر كي منش، دانشگاه پيام نور، مركز تهران شمال، تهران، 1396.
  4. داور خارجي دفاع از موضوع رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: “تحليل و ارزيابي و ارائه مدل ضرايب هم ارز بار در روسازي راه ها با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي”، آقاي مهندس فاضل فصيحي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمود رضا كي منش، دانشگاه پيام نور، مركز تهران شمال، تهران، 1396.
  5. داور خارجي دفاع از موضوع رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارائه مدل خستگي مخلوط آسفالت گرم و نيمه گرم بازيافتي حاوي نانو سيليس”، آقاي مهندس صابر كيه بادرودي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمود رضا كي منش، دانشگاه پيام نور، مركز تهران شمال، تهران، 1396.
  6. داور خارجي پيش دفاع و دفاع نهايي رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: “طراحي مخلوط­هاي آسفالتي بهينه مقاوم در برابر شكست مود III خالص”، خانم مهندس پگاه جعفري حقيقت پور، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر كي منش، دانشگاه پيام نور، مركز تهران شمال، تهران، 1396.
  7. داور خارجي پيش دفاع و دفاع نهايي رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: “برآورد ماتريس تقاضاي سفر با اطلاعات شمارش حجم براساس روش فازي”، آقاي مهندس مهدي محمود آبادي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر بهزادي، دانشگاه شمال، آمل، 1398.
  8. داور خارجي پيش دفاع و دفاع نهايي رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: “تحلیل جریان و مدلسازی قیمت گذاری حمل و نقل جاده­ای کالا در ایران”، آقاي مهندس محمد نبی­پور، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر تی­تی دژ، دانشگاه شمال، آمل، 1398.