سوابق راهنمایی رساله دکترا

راهنمایی رساله دکتری

  1. راهنمایی رساله دکتری با عنوان: ” ارائه مدل پیش­بینی مقاومت برشی و مدول الاستیسیته آسفالت با استفاده از فک ابداعی دستگاه مارشال و اعتبارسنجی آن با الگوریتم ابتکاری “، آقای مهندس مرتضی مدرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی، (در حال انجام)
  2. راهنمایی رساله دکتری با عنوان: “مدل فازي تركيبی دو مرحله­اي اولویت بندی تعمیر و نگهداری راه­های برون­شهری در سیستم مدیریت روسازی (مطالعه موردي: راه­های برون شهری استان سمنان)”، آقای مهندس علی اکبر خالقیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی، (در حال انجام)
  3. راهنمایی رساله دکتری با عنوان: ” ارائه مدل های عملکردی آسفالت با استخوان بندی سنگدانه ای(SMA) اصلاح شده با پلیمر گرفت شده “، آقای مهندس عباس نیلفروشان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی، (در حال انجام)