سوابق مشاوره رساله دکترا

مشاوره رساله دكتري

  1. مشاوره رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابريبا عنوان: “ارزيابی عملکرد قير و مخلوط های آسفالتی پليمریحاوی نانو ذرات اکسيد آلومينيوم و اکسيد منيزيم”، آقاي مهندس محمدرضا علي اكبري بيدختي، دانشگاه سمنان، 1399.
  2. مشاوره رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابريبا عنوان: ” ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات شیارشدگی و خستگی مخلوط آسفالت کم انرژی (LEA) اصلاح شده با پودر لاستیک”، آقاي مهندس سعيد مقيمي، دانشگاه سمنان، 1397. (در حال انجام)
  3. مشاوره رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابريبا عنوان: “ارائه مدل خستگي و شيارشدگي بتن آسفالتي گرم حاوي نانو كامپوزيت پليمري”، آقاي مهندس سيد رضا سجادي، دانشگاه سمنان، 1397. (در حال انجام)